Hoppa till huvudinnehållet

REPLIK: Vi vill ge de unga bästa möjliga förutsättningar för framtiden

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

SVAR DIREKT – samlat svar till insändarskribenterna Emelie, Rukija och Urban Larsson m fl.

Det är välkänt att de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna har förändrats genomgripande inför 2023 och 2024. Det är minst sagt en stor utmaning att få ekonomin att gå ihop och faktum är att Bengtsfors är en av många kommuner som kommer att gå ur 2023 med ett relativt stort minusresultat i bagaget. Vi kan klara minus under enstaka år tack vare att vi i bättre tider har byggt upp en resultatutjämningsreserv.

Eftersom vi nu gör besparingar i storleksordningen 20 miljoner kronor stannar underskottet sannolikt under tio miljoner för 2023 och det kan vi tack vare resultatutjämningsreserven hantera.

Med vikande befolkningsunderlag måste det emellertid till strukturella förändringar för att kommunens ekonomi så småningom ska komma i balans. En liten del av det utgörs av sammanläggning av förskola och fritids där framför allt Lövåsen och Skåpafors berörs. Något som inte bara är möjligt utan nödvändigt eftersom stora lokalkostnader med tomma förskoleplatser äter resurser som riskerar att gå ut över bemanning och personal. Även om förändringen är obekväm så ger den också fördelar.

De besparingar som i detta skede föreslås inom förskolan och fritids beräknas för 2023 uppgå till ungefär en miljon kronor. Det beloppet ska man ha i åtanke när det från olika håll påstås att vi ”bara sparar på barnen”. Så är alltså inte fallet utan det här utgör en högst begränsad men väsentlig del i vår ambition att få ekonomin på rätt kurs igen.

Jag har stor förståelse för den oro och ilska som kommer till uttryck i olika tidningsinsändare och i inlägg på Facebook och i andra media men vill samtidigt poängtera att i den här situationen är vi noggranna med att försöka åstadkomma bästa möjliga effekt av de beslut som tas.

Så här långt finns övergripande konsekvensbeskrivningar av de besparingsförslag som lagts fram. Sedan beslut fattats genomförs en detaljerad barnkonsekvensanalys med handlingsplan och en riskanalys. En handlingsplan vid förändringar i verksamhet genomförs med personalen och fackliga företrädare. Samråd med barn och unga ska dessutom ske innan förändringar genomförs. Det kommer inför en avveckling att krävas välplanerade övergångsinsatser, i likhet med de som genomförs vid övergång till förskoleklass.

Läs också

Jag har aldrig påstått att personal i verksamheten eller berörda föräldrar har uttalat att de är positiva till förändringen. Däremot har jag från flera håll mött förståelse inför det som nu sker. Ingen är opåverkad av den ekonomiska utvecklingen i samhället.

Det finns ju också fördelar med detta. Genom samlokaliseringen av fritids Lövåsen-Ekhagskolan bedöms Ekhagsskolan kunna ta ett ännu större ansvar för fritidshemmets kvalitet och uppdrag. Tydligast kommer verksamheten och eleverna att gynnas av möjligheten att samla personalens kompetens på en enhet istället för två. Samlokaliseringen ger också elever en större möjlighet att skapa fler kompisrelationer med andra barn som de går i skolan med, vilket även kan ses som en förebyggande trygghetsskapande insats. Dessutom är fritidshemmens lokaler på Ekhag nyrenoverade och skolgårdsområdet erbjuder många möjligheter till olika lekar och spel. Förhoppningsvis väger dessa delar tungt även för föräldrar.

2023 har Skåpafors fritidshem 17 - 18 barn i verksamheten. Om några år beräknas antalet vara cirka tio. Dessa barn kan utan andra åtgärder ingå i den fritidshemsverksamhet som bedrivs på Franserudsskolan med deras klasskamrater.

Antalet personal i förskolan minskar nästa år i kommunen. Men det beror på att kommunen har färre barn. Det blir inte färre personal per barngrupp.

De förändringar som nu föreslås handlar inte om kritik mot hur verksamheterna idag bedrivs. Över tid kan dock konstateras att ju mindre en enhet är desto bräckligare blir stabiliteten i bemanning.

Och sist men inte minst; vi ser nu hur kostnader rusar på många håll i samhället. Med ordnad ekonomi i kommunen så kan vi göra vårt för att ge dagens unga och kommande generationer bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.

Stig Bertilsson

Kommunstyrelsens

ordförande (M)

Artikeltaggar

BarnBengtsforsEkhagsskolanFacebookFranserudsskolanFörskolorInsändareKommunstyrelsenLövåsenModeraternaSkola och utbildningSkåpaforsStig BertilssonUrban LarssonÅtgärder