ÖPPET BREV: Dalslands sjukhus – resurs för mer och fler

Insändare
PUBLICERAD:
Kommittén för Dalslands sjukhus vill se lösningar för verksamheten.
Foto: Andreas Dagström

Med anledning av den analys som görs beträffande sjukvården och vårt folkmöte den 18 augusti har kommittén för Dalslands sjukhus skrivit ett brev till Norra Hälsa-o sjukvårdsnämndens ordförande Linda Jansson.

KOMMITTÉN FÖR DALSLANDS SJUKHUS 2022-08-28

Norra hälso- och sjukvårdsnämnd

Ordförande Linda Jansson

Dalslands sjukhus – resurs för mer och fler

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden utför för närvarande en genomgripande översyn av verksamheterna vid sina tre närsjukhus.

Översynen skall vara klar under hösten.

Vid FOLKMÖTET i Bäckefors den 18 augusti 2022 kändes att partierna slog vakt om Närsjukhuset och var öppna för idéer och förslag från publik och kommittén för Dalslands sjukhus.

I det följande finns förslag, några kända, några nya, som vi verkligen vill att de behandlas i pågående organisationsöversynen. Då känner vi oss lyssnade på.

1. Specialistfunktionerna är ju föremål för beslut fr.o.m. 22-11-01.

Till de förslag vi har, aktualiserar vi vad som försvann från DSB under åren 2010-2014 /bilaga/, ett 15-tal aktiviteter. Allt kan kanske inte återskapas men ett flertal är värt att prövas. Därtill dialysbehandlingen som närmare hemma skulle underlätta för dessa patienter.

2. Vid DSB finns plats för ett tjugotal patienter. Ingen byggnation krävs men mellanväggar, toa m.m.. Regionen betalar nu för de tomma ytorna.

De nya vårdplatserna, för korttid, ger möjlighet för kommunerna att ta hem färdigbehandlade patienter och frigöra vårdplatser på lasaretten.

Därför är det rimligt att regionen håller lokalerna och kommunerna ansvarar för vården/Idé från regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson/.

Av de 20 vårdplatserna bör ca 5 reserveras för palliativ vård.

Behovet därav i Dalsland, är stort enligt ledningen för avd. 14 på Uddevalla lasarett. Det skulle också ge en god kvalitet i denna vård.

3. Nattstängt på vårdcentralen är som bekant en försämrad vårdmöjlighet.

Hur blir det mellan kl. 22.00 – 24.00?

Vårt förslag är att öppna en nattsysterjour med läkartillgång på avstånd.

Detta har med framgång provats i Norrbotten. Ring dit!

Ett alternativ är att det inom den samverkande sjukvården går att få kontakt med kommunernas nattsköterskor för råd eller besök.

Regionen betalar. Dalslands befolkning får en trygghet som de inskrivna vid kommunernas hemsjukvård har.

4. Bassängen vid DSB betyder mycket för många och måste få fortsätta även efter den 1 november 2022.

Den är viktig för hela rehabverksamheten. Regionen ger nu bidrag för den sjukvårdande behandlingen. Det är ett för snävt synsätt.

Få aktiviteter är mer värdefulla för hälsan än att simma och bada. Regionens verksamheter innehåller inte så mycket för att förebygga sjukdom - här finns ett bra exempel på nytta. Det leder till att regionen allt fort är med i ansvaret för bassängen. Men dessutom att med någon metod få även kommunala pengar att göra nytta.

5. Marknadsföring, är det något för regionen? Ja!

Vårt förslag är att norra hälso- o sjukvårdsnämnden låter framställa en infobroschyr som innehåller vad som finns att tillgå vid DSB.

Vårdcentral, specialistmottagningar, helikopterplatta och Brittas Café.

Varför?

Befolkningen i Dalsland skall ha info om vad som finns på lokal nivå.

Text om att du som patient kan få remiss till DSB. Doktorn bestämmer, men du får önska.

Vi medverkar gärna i framställningen, dock ej med pengar.

Fler dalslänningar bör nyttja vad som finns nära.

6. Personalfrämjande åtgärder är nödvändiga för att rekrytera och behålla personal. Vårdcentralerna har en nyckelroll och bör få resurser till detta.

7. Forskning och Utveckling är inget vi har märkt av i Dalsland. Resurser finns. Det är dags för insatser i Dalsland. Vi har en stor andel äldre. Dags för forskning kring problem och lösningar inom geriatrik.

I Dalsland antar vi att det finns mycket neurologiska sjukdomar. ALS inte minst. Är Dalsland drabbat? Varför?

8. Övernattning för anhöriga. Nog så viktig detalj, lätt att åtgärda.

När någon blir sjuk, akut, och kommer till akuten med inläggning som följd blir medföljande erbjuden taxi hem. Den anhörige vill inte hem utan vara kvar nära den sjuke. Mänskligt och rimligt. Tidigare fanns några rum för övernattning på avd. 11 för anhörig. Borta nu.

Sådan möjlighet bör ges, givetvis mot en avgift.

Klarar regionen att kompensera de långt ifrån?

9. Utlokalisering från lasarett till lokal nivå är aktuellt. Bra och säkert till fördel.

Kan man börja på försök på icke läkarnivå med utlokalisering till vårdcentral, hemsjukvård eller särskilt boende?

Forskning?

Börja så blir vi först i VG!

10. ”Göteborgshyror” sägs gälla för Västfastigheter när hyror sätts eller i kalkyler.

Erfarenheter från åren säger: Sätt miljonhyror om det gläder omsättningen hos Västfastigheter. Men låt ingen satsning eller åtgärd falla på en politiskt beslutad hyra. Dags för omprövning.

Visdom och visioner har inhämtats från ”Det goda livet i Dalsland”, diskussionsunderlag VGR Analys 2020:51.

Hela 71 sidor text med 61 figurer.

x/ Dalsland har 2,5 procent av regionens befolkning och 13,4 procent av landarealen. Här finns plats för mer och fler.

x/ Låga husvärden gäller – bra!

x/ Hälso- och sjukvården är en betydande lokaliseringsfaktor vid in- o utflyttning.

På sid 63 – 65 finns fler förslag för utveckling i Dalsland.

I denna rapport och än mer vid folkmötet i Bäckefors 18 augusti betonades det helt nödvändiga samarbetet och samverkan mellan REGION och KOMMUNER måste få en än bättre omfattning och innehåll än nu.

Måste ses som regionens ansvar att kontakt tas och att gemensamma diskussioner uppstår.

Med Dalsländska förhoppningar om att våra förslag vinner gehör.

KOMMITTÉN FÖR DALSLANDS SJUKHUS

Vår kontaktman: Ove Jansson

Jerker Johansson

Ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.