Insändare: För barnens och föräldrarnas skull: stäng fritids Lövåsen

Insändare
PUBLICERAD:
Pengarna som går till fritids Lövåsen i Billingsfors borde gå till skolverksamheten istället, menar insändarskribenten.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Situationen i vår kommun är allvarlig: skolorna kommer att behöva genomföra besparingar i mångmiljonklassen för att kunna hålla den budget man tagit beslut om. Politikerna ser siffror och räknar ut vad varje elev får kosta och man hävdar då att skolverksamheten i nuläget är alldeles för dyr. Tjänster inom skolan behöver dras in för att hålla tillbaka kostnaderna.

För de verksamma inom skolan - som inte räknar elever utifrån måttet kostnadsenheter utan väger in deras skiftande förutsättningar och behov av stöd - skulle ett minskat antal lärare och resurspedagoger få oerhört negativa konsekvenser för många barn, föräldrar och skolpersonal. Andelen elever i behov av olika stödinsatser är mycket stor i vårt upptagningsområde, inberäknat Billingsfors, som klassas som ett socio-ekonomiskt utsatt område.

Socio-ekonomiska faktorer, låg utbildningsnivå, hög arbetslöshet, en stor andel invånare med annat modersmål än svenska är alla aspekter som kräver hög personaltäthet för att möta våra elevers skiftande förutsättningar att lyckas i skolan. En av skolorna med mycket stora besparingskrav är Ekhagsskolan i Dals Långed. Denna skola har extremt hög andel elever i behov av olika stödinsatser.

Samtidigt som kommunen å ena sidan kräver stora besparingar väljer man att fortsätta bedriva lyx-verksamheten fritids Lövåsen i Billingsfors. Det är i vårt land få föräldrar förunnat, som valt att leva sina liv på landsbygden och i små brukssamhällen, att inte behöva transportera sina barn till och från fritids.

Skolan är belägen i Dals Långed, men fritidsverksamheten för boende i Billingsfors är belägen där - för att föräldrar ska slippa behöva lämna och hämta sina barn. Den “lyxen” är Billingsfors-föräldrar ensamma om att ha. Bengtsfors kommun prioriterar att lägga miljonbelopp på en för barnen ogynnsam verksamhet på bekostnad av deras utbildning.

Från politikerhåll hörs röster som säger att denna fråga är för känslig att lyfta i nuläget då det är valår. Att erbjuda medborgarna “god service” är ett billigt argument för att få billiga röster. Inga övriga argument presenteras… Men man missar fullständigt kärnan: uppdraget att ge våra barn en så bra start i livet som möjligt.

För att livet med familj ska kunna fungera ute i landsbygdskommunerna är det en förutsättning att man som förälder kan transportera sig själv och sina barn mellan olika platser. Något man bör ha i åtanke när man väljer var man bosätter sig. Kostnaderna för kommunen blir i längden enorma om det ligger på samhället att anpassa sig till föräldrar utan bil. Dessutom är dagens arbetsmarknad sådan att man är föga aktuell för jobb om man inte är beredd att söka sig utanför hemorten pga att man inte kan ta sig till och från ett arbete. Att kunna komma till simhallen och lära sina barn att simma, att erbjuda dem ett brett utbud av fritidsaktiviteter och att upptäcka landskapet är andra exempel där geografiska förutsättningar kräver att man kan ta sig mellan olika platser.

Kommentaren som lyfts fram för att fritids Lövåsen ska vara kvar är att det i Billingsfors finns många föräldrar med flera barn som inte har bil eller körkort samt att kommunen ska erbjuda “god service”. Det argumentet kunde möjligen gälla under och de närmsta åren efter den stora flyktingvågen. Men nu har det gått flera år sedan dess. De familjer som bor i Billingsfors har själva valt att bo där. Men - knappast på grund av fritids Lövåsen, väl? Skulle så ändå vara fallet - betänk då vad detta kommer att kosta kommunen framöver! Använd istället pengarna till den skolverksamhet som integrerar barnen i en resursrik skola med ett gemensamt fritids på Ekhagsskolan i Dals Långed. Ytterligare positiva effekter av detta skulle sannolikt vara att fler skaffar körkort och arbete, då möjligheterna ökar om man upptäcker att världen är större än Billingsfors.

Djupt bekymrad skol-engagerad, Bengtsfors kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.